Pre zdokonalenie našich služieb používame cookies. Pokračovaním v návšteve týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac info Rozumiem

Reklamačný poriadok

Reklamovať  je možné, iba produkty  zakúpené u predávajúceho:

 • ELPREX CENTRUM, spol. s r.o. Vysokoškolákov 2,  010 08 Žilina,  prostredníctvom nášho e-shopu na stránke www.nowodvorski.sk
 • Prevádzka:  Martina Rázusa 24, 010 01 Žilina
 • e-mail: info@nowodvorski.sk
 • tel. v čase prevádzky (8.00-12.00, 13.00-15.00 hod) - 041/565 11 39

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá kúpila tovar z nášho internetového obchodu.

Záručná doba, ak nie je uvedené inak, je 24 mesiacov a začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať obal, v ktorom je tovar zabalený (jeho neporušenosť) a podpísať dokumenty o prevzatí tovaru. Pri jeho poškodení je nutné na mieste spísať s kuriérom zápis  o tejto skutočnosti. Inak sa považuje dodaný tovar za nepoškodený. Skutočnosť, že tovar prišiel poškodený alebo neúplný, je kupujúci povinný oznámiť bezodkladne e-mailom na info@nowodvorski.sk, alebo na tel. čísle 00421 41 565 11 39. Protokol o poškodení zásielky je nutné tiež poslať na uvedenú  e-mailovú adresu, alebo poštou na adresu predávajúceho.

Najneskôr do 24 hodín od prevzatia tovaru, je kupujúci povinný prehliadnuť dodaný tovar. Ak kupujúci zistí poškodenie tovaru zapríčinené prepravou napriek neporušenosti obalu alebo nekompletnosť tovaru, je povinný najneskôr do 2 pracovných dní oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu. Pre zjednodušenie vybavovania reklamácie, je vhodné zhotoviť fotodokumentáciu najmä rozbitých krehkých častí výrobkov priamo v obale bezprostredne po tomto zistení. V opačnom prípade sa dodávka považuje za kompletnú, bez chýb a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované. Záručná doba sa vzťahuje aj na tovar predávaný v akciách, výpredajoch a so zľavami, s výnimkou, ak je táto zľava poskytnutá kvôli určitej vade výrobku – túto vadu potom nie je možné reklamovať.

V prípade, ak sa vada vyskytne počas používania výrobku, spotrebiteľ zašle výrobok na adresu predávajúceho: ELPREX Centrum s.r.o, Martina Rázusa 24, 01001 Žilina, zabalený so všetkými jeho súčasťami (ak sa s predávajúcim nedohodne inak), s ktorými bol dodaný, do vhodného obalu, ktorý vyhovuje nárokom na prepravu krehkých výrobkov. Reklamovaný tovar zašle na vlastné náklady, alebo doručí osobne na uvedenú adresu. Cena za dopravu oprávnenej reklamácie bude spotrebiteľovi vrátená na základe kópie dokladu o zaplatení prepravných nákladov. Ďalej k reklamovanému tovaru priloží doklad o kúpe tovaru a popis vady, ako sa prejavuje, príp. na ktorej časti výrobku sa nachádza.

Reklamácia bude vybavená čo možno najrýchlejšie, najskôr však do 30 dní od dátumu prijatia reklamovaného tovaru od kuriéra  alebo poštového doručovateľa.

Predávajúci bezodkladne zašle reklamovaný tovar na posúdenie výrobcovi, alebo servisnému stredisku dodávateľa, ak ten posúdi reklamáciu za oprávnenú, bude táto odstránená bezodplatne.

Spiatočnú dopravu reklamovaného tovaru ku spotrebiteľovi hradí predávajúci.

Reklamovaný tovar nezasielajte formou dobierky. Takto zaslané zásielky nepreberáme. Ak zásielku reklamovaného tovaru poškodí prepravca, predávajúci nenesie za poškodenie žiadnu zodpovednosť.

Ako oprávnené budú uznané iba chyby vzniknuté napriek úplnému dodržaniu všetkých inštrukcií v návode na použitie.

Ak ide o chybu odstrániteľnú a tovar nebol používaný, po dohode s výrobcom môže predávajúci tovar vymeniť za nový. Ak bol už výrobok používaný, bude opravený, prípadne chybná časť vymenená. Ak ide o chybu, ktorá už bola dvakrát opravovaná, tovar bude po dohode s kupujúcim buďto vymenený za nový, alebo mu bude vrátená kúpna cena.

V prípade neodstrániteľnej chyby, bude tovar vymenený za nový, alebo bude kupujúcemu vrátená kúpna cena. Prípadne sa kupujúci môže dohodnúť s predávajúcim na vrátení časti kúpnej ceny primeranej poškodeniu.

Kupujúci stráca nárok na reklamáciu, ak už uplynula záručná doba alebo:

 • ak prevzal výrobok napriek zrejmej vade, na ktorú ho predávajúci upozornil
 • ak neuviedol písomne popis a prejav vady
 • ak výrobok nezakúpil od predávajúceho
 • ak bol výrobok neprimerane opotrebovaný
 • ak bol nesprávne zapojený na elektrickú sieť, alebo boli použité nesprávne svetelné zdroje
 • ak nebolo rešpektované bezpečnostné krytie IP
 • ak bol výrobok upravovaný, opravovaný, alebo pozmenený
 • ak bola na poškodenú časť tovaru, alebo na celý výrobok za toto poškodenie poskytnutá zľava a kupujúci bol na túto skutočnosť upozornený.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku.

Sídlo

Sídlo
Vysokoškolákov 2
ŽILINA, 010 08

Prevádzka
Martina Rázusa 24
ŽILINA, 010 01

Kontakty

Telefón: 041 565 11 39, 041 500 29 13
Fax: 041 565 11 39
Mobil: 0905 380 605
E-mail: info@nowodvorski.sk

Orgán dozoruSlovenská obchodná inšpekcia
Odbor výkonu dozoru
P. O. Box B-89
Predmestská 71
011 79 Žilina 1
tel. č. 041/763 21 30
fax. č. 041/763 21 39
NOWODVORSKI.SK © 2024 - SEO&MARKETING SmartLink.sk