Pre zdokonalenie našich služieb používame cookies. Pokračovaním v návšteve týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac info Rozumiem

Všeobecné obchodné podmienky pre veľkoobchod

Spoločnosť ELPREX CENTRUM, spol. s r. o., IČO: 34 144 781, so sídlom Vysokoškolákov 2, Žilina 010 08 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.  11863/L vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky:

 

I. Úvodné ustanovenia

 1. Predávajúcim sa rozumie spoločnosť ELPREX CENTRUM, spol. s r.o., IČO: 34 144 781 so sídlom Vysokoškolákov 2, Žilina 010 08, ktorá v právnych vzťahoch, v ktorých sa majú tieto Všeobecné obchodné podmienky uplatňovať, vystupuje vždy v rámci predmetu svojho podnikania v právnej pozícii predávajúceho. Pokiaľ sa v týchto Všeobecných obchodných podmienkach hovorí o predávajúcom, rozumie sa ním spoločnosť ELPREX CENTRUM, spol. s r.o. 
 2. Kupujúcim sa rozumie akákoľvek právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá kupuje od predávajúceho ním predávaný tovar, a to na účely svojho podnikania.
 3. Tovarom sa rozumie hnuteľná vec, ponúkaná predávajúcim neobmedzenému počtu kupujúcich v rámci predmetu svojho podnikania prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na adrese www.nowodvorski.sk.
 4. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
 5. Záväzok predávajúceho zahŕňa len dodanie tovaru podľa objednávky kupujúceho a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov  a nie aj montáž tovaru.
 6. Účelom týchto Všeobecných obchodných podmienok je rámcová úprava práv a povinností zmluvných strán pri predaji tovaru prostredníctvom internetového obchodu.

 

II. Platnosť všeobecných obchodných podmienok

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú kúpno-predajné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim.
 2. Dodávky, služby a ponuky predávajúceho sa uskutočnia na základe týchto Všeobecných obchodných podmienok a to za predpokladu, že medzi predávajúcim a kupujúcim nebude uzatvorená osobitná kúpna zmluva (rámcová alebo jednorazová).
 3. Ustanovenia osobitných (rámcových alebo jednorazových) kúpnych zmlúv majú prednosť pred ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 4. Osobný styk predávajúceho a kupujúceho a osobný odber tovaru je možný po predcházajúcej dohode.
 5. Predávajúci neprevádzkuje kamenný obchod.

 

III. Ponuka. Objednávka tovaru. Uzavretie zmluvy

 1. Ponuka tovaru predávajúceho uverejnená na stránke www.nowodvorski.sk sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, i keď sa predávajúci  touto ponukou obracia na vopred neurčitý okruh neurčitých osôb, a ako taká je pre predávajúceho záväzná, vrátane uvedenej kúpnej ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ponuky tovaru uverejneného na stránke www.nowodvorski.sk, pričom pre kupujúceho je záväzná tá ponuka tovaru, ktorá bola zverejnená na uvedenej internetovej adrese v čase doručenia úplnej objednávky kupujúceho predávajúcemu formou elektronickej pošty alebo prostredníctvom nákupného košíka uverejneného na tejto internetovej stránke ako súčasť internetového obchodu predávajúceho. Iné zmeny v záväznosti ponuky tovaru predávajúceho /napr. množstevné rabaty, zľavy na kúpnej cene, zľavy pri veľkoobchodnom odbere/ sú možné na základe individuálneho dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim v rámci osobitných (rámcových alebo jednorazových) kúpnych zmlúv.
 2. Kupujúci má možnosť objednať tovar priamo na internetovej stránke www.nowodvorski.sk formou nákupného košíka prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na tejto internetovej stránke. Kupujúci pri objednávke formou nákupného košíka prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť”, ktorým sa kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Odoslať objednávku”.
 3. Objednávka kupujúceho musí obsahovať najmä tieto údaje:
  1. obchodné meno kupujúceho
  2. miesto podnikania alebo sídlo kupujúceho
  3. telefonický kontakt na kupujúceho
  4. IČO a DIČ kupujúceho
  5. miesto dodávky tovaru
  6. druh /kód/ tovaru
  7. množstvo tovaru
  8. iná špecifikácia tovaru /napr. farba, potreba dodať doplnkový tovar a pod./
  9. označenie osoby oprávnenej prevziať tovar, ak sa táto líši od osoby, ktorá tovar objednala.
 4. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku predávajúcemu sa objednávka považuje za úplnú.
 5. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr, ako predávajúci odošle potvrdenie objednávky kupujúcemu.
 6. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky pre prípad stornovania potvrdenej objednávky kupujúcim je tento povinný uhradiť predávajúcemu storno poplatok a škodu vzniknutú týmto jednaním.  Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.
 7. Predávajúci si vyhradzuje v určitých prípadoch (splátkový predaj, neobvykle veľké množstvo tovaru, dodávka do zahraničia a podobne) právo vyžiadať si od kupujúceho pred odoslaním potvrdenia objednávky dodanie ďalších príslušných podkladov (napr. doklady preukazujúce právnu existenciu kupujúceho, doklady k daňovej registrácii a pod.).
 8. Predávajúci bezodkladne spracuje každú objednávku a najneskôr do 72 hodín potvrdí podanú objednávku, spravidla formou elektronickej pošty.
 9. Potvrdenie objednávky obsahuje najmä tieto údaje:
  1. obchodné meno kupujúceho
  2. miesto podnikania alebo sídlo kupujúceho
  3. IČO a DIČ kupujúceho
  4. miesto dodávky tovaru
  5. druh /kód/ tovaru
  6. množstvo tovaru
  7. iná špecifikácia tovaru /napr. farba, potreba dodať doplnkový tovar a pod./
  8. označenie osoby oprávnenej prevziať tovar, ak sa táto líši od osoby, ktorá tovar objednala
  9. konečná cena objednaného tovaru bez DPH
  10. sadzba DPH
  11. konečná cena tovaru s DPH
  12. náklady na dopravu tovaru
  13. ako prílohu potvrdenia objednávky predávajúci zašle kupujúcemu aj tieto Všeobecné obchodné podmienky.
 10. Predávajúci na potvrdenie objednávky formou elektronickej pošty môže využiť službu elektronickej pošty vyžadujúcu spätné potvrdenie otvorenia potvrdzujúceho emailu. Predávajúci môže robiť splnenie svojho záväzku závislým na doručení spätného potvrdenia otvorenia potvrdzujúceho emailu, najmä pri dodaní väčšieho alebo neobvyklého množstva tovaru.
 11. Potvrdením objednávky kúpna zmluva sa považuje za uzavretú a záväznú pre obidve zmluvné strany.
 12. Pokiaľ dôjde k uzavretiu osobitnej (rámcová alebo jednorazová) kúpnej zmluvy, táto musí byť vyhotovená písomne, a to vo dvoch vyhotoveniach. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia takto uzavretej kúpnej zmluvy sa musia vykonať formou písomných dodatkov ku kúpnej zmluve.

 

IV. Ceny

 1. Cena uvedená na internetovej stránke www.nowodvorski.sk je záväzná a konečná, s výnimkou osobitných (rámcových alebo jednorazových) kúpnych zmlúv. Pre predávajúceho a kupujúceho je záväzná cena v čase účinnej úplnej objednávky, tj. v čase, keď objednávka je riadne podaná a obsahuje všetky stanovené náležitosti a ktorá bude predávajúcemu aj doručená. Toto pravidlo sa rovnako vzťahuje na akciový tovar.
 2. Cena uvedená v predchádzajúcom bode zahŕňa všetky náklady predávajúceho, vrát. DPH,  prípadné clo a pod., s výnimkou poštovného ak ďalej nie je stanovené inak. Cena tovaru nezahŕňa montáž tovaru, nakoľko predávajúci takúto službu neposkytuje.
 3. Pri predaji tovaru s dlhodobým plnením si predávajúci vyhradzuje právo zmeny cien. Zmeny cien sú však platné len za predpokladu, že ich písomne alebo ústnou dohodou odsúhlasí kupujúci.
 4. Ceny sú vždy uvedené v eurách. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu sa realizuje v eurách. V prípade objednávok z krajín platiacich inou menou než EUR je možná po predchádzajúcej dohode a odsúhlasení aktuálneho menového kurzu platba aj inou menou.

 

V. Platobné podmienky

 1. Platba kupujúceho za tovar predávajúceho sa uskutoční ako platba na účet predávajúceho, alebo ako platba v hotovosti pri dodávke tovaru, ktorá sa realizuje buď formou platby na dobierku prepravnou službou /poštou/ alebo formou platby v hotovosti pri dodávke tovaru zástupcom predávajúceho. Pri veľkoobchodnom predaji a pri osobitných (rámcových alebo jednorazových) kúpnych zmluvách sú možné platobné podmienky, odchylné od týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 2. V prípade, že so kupujúci zvolí ako spôsob platby bezhotovostný prevod, predávajúci má právo podmieniť dodanie tovaru zaplatením zálohovej faktúry. Zálohová faktúra môže byť vystavená až do výšky 100% kúpnej ceny objednaného tovaru. Pokiaľ zálohová faktúra nebude uhradená v lehote jej splatnosti, predávajúci nie je viazaný svojou ponukou a nie je povinný dodať kupujúcemu tovar. Lehota splatnosti zálohovej faktúry je najmenej 3 dni odo dňa jej  vystavenia.
 3. V prípade, že predávajúci vystavil v súlade s predchádzajúcim odsekom zálohovú faktúru, ktorá zahŕňa sumu nižšiu ako 100% kúpnej ceny kupujúcim objednaného tovaru, zvyšok kúpnej ceny je splatný na základe faktúry predávajúceho vystavenej s náležitosťami daňového dokladu a odovzdanej kupujúcemu pri dodaní tovaru (čl. VI. ods. 15). Stanovuje sa minimálna splatnosť faktúry na 3 dni odo dňa jej vystavenia.
 4. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny predávajúcemu, tento má nárok voči kupujúcemu na úrok z omeškania v zákonnej výške a na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky.

 

VI. Dodacie podmienky

 1. Dodacia lehota je stanovená informatívne. Pokiaľ sa dodanie tovaru uskutoční prepravnou službou /poštou/, predávajúci je povinný odovzdať tovar prepravnej službe /pošte/ v deň potvrdený ako termín odoslania tovaru odberateľovi. Rýchlosť prepravy záleží na rýchlosti prepravnej služby /pošty/. Predávajúci má právo rozhodnúť, ktorú zákazku doručí osobne, a ktorú pošle prostredníctvom prepravnej služby, kuriérom, prípadne poštou. 
 2. Predávajúci má právo nedodať tovar takému kupujúcemu, ktorý má voči predávajúcemu akýkoľvek neuhradený splatný záväzok. Nedodanie tovaru v tomto prípade nie je porušením povinností a záväzku predávajúceho.
 3. Miestom dodania tovaru je miesto, ktoré je uvedené v objednávke. Ak v objednávke nie je uvedené iné miesto dodávky tovaru, má sa za to, že tovar treba kupujúcemu odovzdať v mieste jeho podnikania alebo v mieste jeho sídla.
 4. Ak vznikne prekážka, brániaca predávajúcemu v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup.
 5. Predávajúci je oprávnený k čiastočným dodávkam tovaru, prípadne aj pred stanovenou dodacou lehotou. Čiastočná dodávka je možná v prípade,
  1. ak o tom predávajúci kupujúceho najneskôr pri potvrdení objednávky informoval, najmä so zreteľom na nedostatok tovaru objednaného druhu alebo objednaného množstva a zároveň
  2. predávajúci a kupujúci sa dohodli na dodatočnom plnení tovaru.
 6. Dodanie tovaru kupujúcemu sa uskutoční na nebezpečenstvo predávajúceho.
 7. Poistenie prepravy zabezpečuje predávajúci. Pokiaľ charakter tovaru bude vyžadovať poistenie z dôvodu ochrany tovaru (krehkosť a pod.), bude tovar poistený automaticky; rozhodnutie však vždy ostáva predávajúcemu.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo úprav cien podľa parametrov prepravy tovaru (rozmery, váha, charakteristika).
 9. V prípade, že kupujúci neprevezme objednanú dodávku, je povinný uhradiť náklady, ktoré tak predávajúcemu vznikli.
 10. Tovar je dodaný vo vhodnom obale prispôsobenom druhu tovaru a pre dohodnuté dopravné podmienky tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru v priebehu dopravy. Obaly a náklady na balenie sú v nákladoch predávajúceho.
 11. Kupujúci je povinný tovar od prepravnej služby /pošty/ riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov, množstvo dodaného tovaru a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť predávajúcemu. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Kupujúci je povinný po skontrolovaní počtu obalov na faktúru nahradzujúcu dodací list čitateľne uviesť priezvisko preberajúceho alebo pečiatku firmy, túto podpísať a potvrdiť tak prevzatie tovaru. Ak tak neurobí, je predávajúci oprávnený odmietnuť tovar kupujúcemu odovzdať.
 12. Spolu s dodaným tovarom predávajúci vždy odovzdá kupujúcemu faktúru nahradzujúcu dodací list, v ktorej je uvedená presná identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo.
 13. Predávajúci má povinnosť zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal náležitosti podľa platných právnych predpisov SR.
 14. Predávajúci má povinnosť odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
 15. Predávajúci má povinnosť odovzdať kupujúcemu pri dodávke tovaru faktúru s náležitosťami daňového dokladu.
 16. Predávajúci nezodpovedá za škodu na tovare, spôsobenú prepravnou spoločnosťou. Na škodu spôsobenú prepravnou službou sa vzťahujú obchodné podmienky prepravcu.

 

VII. Prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamžiku, keď tovar bol prevzatý kupujúcim.

 

VIII. Výhrada vlastníctva

 1. Vlastnícke práva k tovaru prechádzajú na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade neuhradenia kúpnej ceny riadne a včas nesmie s nezaplateným tovarom až do zaplatenia kúpnej ceny inak právne disponovať, t.j. obzvlášť ho predávať, prevádzať na tretiu osobu alebo ho akokoľvek právne zaťažovať (t.j. obzvlášť k tovaru zriaďovať záložné alebo obdobné právo).

 

IX. Reklamácia

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci uplatňuje reklamáciu zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho. Nákup tovaru musí kupujúci preukázať príslušným dokladom o kúpe. Kupujúci je povinný k reklamácii tovaru priložiť písomne presný popis dôvodu reklamácie a uviesť, aké nedostatky sú predmetom reklamácie.
 2. Pri predaji tovaru kupujúcemu predávajúci zodpovedá zato, že tovar má požadovanú kvalitu. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim. Za nedostatok sa nepovažuje opotrebenie, dodatočná manipulácia alebo iné škody vzniknuté bežným užívaním tovaru.
 3. Ak reklamuje kupujúci zakúpený tovar, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o nej podľa možností a podľa stavu reklamovaného tovaru, najneskôr však do 30  dní od prevzatia reklamácie.
 4. Kupujúci má právo na výmenu vadného tovaru alebo na výmenu vadnej súčasti tovaru.

 

X. Záverečné ustanovenia

 1. Pre tieto Všeobecné obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platí právny poriadok Slovenskej republiky.
 2. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude týmto ovplyvnená platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných bodov týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 3. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je pre jeho rozhodnutie príslušný všeobecný súd.
 4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 01.01.2018.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

 

 

Sídlo

Sídlo
Vysokoškolákov 2
ŽILINA, 010 08

Prevádzka
Martina Rázusa 24
ŽILINA, 010 01

Kontakty

Telefón: 041 565 11 39, 041 500 29 13
Fax: 041 565 11 39
Mobil: 0905 380 605
E-mail: info@nowodvorski.sk

Orgán dozoruSlovenská obchodná inšpekcia
Odbor výkonu dozoru
P. O. Box B-89
Predmestská 71
011 79 Žilina 1
tel. č. 041/763 21 30
fax. č. 041/763 21 39
NOWODVORSKI.SK © 2024 - SEO&MARKETING SmartLink.sk